Firma

Do wydruku

Mentor

Odpowiedzialnym dostawcą w rozumieniu § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych jest

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG

Otto-Hahn-Strasse 1
D-40699 Erkrath
Niemcy

Rejestr handlowy sądu rejonowego Wuppertal, HRA 18913
Nr VAT według § 27 a ustawy o VAT Nr VAT DE 121648770

Zarząd: Wido Weyer, Dennis Weyer

Strony internetowe i ich zawartość są © Copyright by MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG, Otto-Hahn-Strasse 1, D-40699 Erkrath, Niemcy, +49 (0) 211 20 0 02-0, info@mentor.de.com.

Za zawartość stron internetowych MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG odpowiada dany autor strony. Gdyby zawartość naruszała obowiązujące przepisy prawa, prosimy nas o tym niezwłocznie poinformować. Wtedy kwestionowana strona lub zawartość zostanie jak najszybciej usunięta. Te regulacje odpowiadają analogicznym zapisom § 7 TMG (ustawy o mediach telekomunikacyjnych).

Strony internetowe MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG zawierają odsyłacze (linki) do ofert informacyjnych na serwerach, które znajdują się poza kontrolą i zakresem odpowiedzialności MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG. MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te informacje i nie udziela żadnej gwarancji odnośnie ich zawartości, której może nie popierać ani nie aprobować. Te regulacje odpowiadają analogicznym zapisom § 8 TMG (ustawy o mediach telekomunikacyjnych).

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z jakimkolwiek korzystaniem jej stron internetowych. Zawartość stron w miarę możliwości jest regularnie badana i aktualizowana, ale żadna gwarancja odnośnie ich poprawności w żadnym przypadku nie jest udzielana.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony sfery prywatnej użytkowników oraz do odpowiedzialnego wykorzystania ich danych. W niniejszej polityce prywatności informujemy o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa im w związku z tym przysługują. Informujemy także o tym, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej to następuje oraz jak długo dane są przechowywane.

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w celu informowania użytkowników o naszej działalności, realizowania oferowanych przez nas usług oraz zapewnienia funkcjonalności i wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzane w tym zakresie dane oraz rodzaj i zakres tego przetwarzania wynika z określonego celu i stanowiącego podstawę przetwarzania stosunku prawnego. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w przypadkach wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z obowiązującymi postanowieniami ustawowymi, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) 2016/679, zwanego dalej RODO. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna.

Jako „dane osobowe” (zwane dalej częściowo także „danymi”) określa się wszystkie informacje, które dotyczą znanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby; są to zatem wszystkie informacje, które można przypisać do użytkownika jako osoby. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu, dokładnej lokalizacji lub adresu IP.

Jako „przetwarzanie” określa się każdą operację związaną z danymi osobowymi. Najważniejsze przypadki to gromadzenie, przechowywanie i wykorzystanie danych użytkownika.

Operatorem niniejszej strony i administratorem w rozumieniu RODO oraz innych postanowień ustawowych jest:

MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG
Otto-Hahn-Strasse 1
D-40699 Erkrath
Niemcy
Telefon: 0211- 20002-0
e-mail: info@mentor.de.com

Inspektor ochrony danych
– osobiście –
Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG
Otto Hahn-Str. 1
40699 Erkrath
Niemcy
e-mail: datenschutz@mentor.de.com

Przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych użytkowników i klientów jest dozwolone i następuje jedynie wówczas, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Poniżej szczegółowo informujemy, dlaczego przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest dozwolone i powołujemy się przy tym na następującą podstawę prawną:

W przypadku gdy procesy przetwarzania danych osobowych opierają się na zgodzie użytkownika, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także realizacji działań przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad wspomnianym interesem, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych gromadzenia i sposobu wykorzystania danych osobowych użytkowników przedstawiamy poniżej.

Na życzenie użytkownika otrzyma on w każdej chwili nieodpłatnie i w ciągu maksymalnie jednego miesiąca informację o jego danych osobowych, które są u nas przechowywane, o ich pochodzeniu, odbiorcach, okresie przechowywania, o celu przetwarzania danych oraz o istnieniu prawa do wniesienia skargi (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).

Ponadto w określonych okolicznościach użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO). W szczególności ma on do tego prawo wówczas, gdy przetwarzanie jego danych osobowych do celów, dla których zostały zgromadzone, nie jest już potrzebne lub gdy odwoła on swoja zgodę i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

Prawa te nie istnieją, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli użytkownik skorzysta z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych, poinformujemy o tym wszystkich odbiorców jego danych osobowych, o ile jest to możliwe.

Użytkownik ma prawo do otrzymania przechowywanych przez nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ponadto do przekazania tych danych innemu administratorowi lub do zażądania od nas takiego przekazania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne w celu realizacji umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Odwołanie to nie narusza jednak zgodności przetwarzania danych z prawem do tego momentu oraz przetwarzania w oparciu o inne podstawy prawne.

Ponadto zgodnie z art. 21 RODO użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych następującemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli na podstawie naszego uprawnionego interesu lub uprawnionego interesu osoby trzeciej. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim nasze ważne i prawnie uzasadnione interesy mają charakter nadrzędny nad interesami użytkownika.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych. W tym celu użytkownik może także zwrócić się do organu nadzorczego swojego zwyczajowego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

Wszystkich wymienionych tutaj praw użytkownik może dochodzić, informując nas o tym pod podanymi na początku niniejszej polityki prywatności danymi kontaktowymi.

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Wykraczające ponadto przechowywanie danych następuje jedynie wówczas, gdy administrator jest do tego zobowiązany prawnie. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 1. a) Operator/dostawca usług internetowych:
  korzystamy z usług operatora w zakresie udostępniania naszej strony internetowej. W szczególności operator udostępnia niezbędne miejsce na dysku oraz infrastrukturę techniczną w celu bezpiecznego administrowania tą stroną internetową. Na nasze zlecenie operator przechowuje większość danych wymienionych w niniejszej polityce prywatności, aby udostępniać nam te dane każdorazowo do wymienionych celów. Przestrzeganie ustawowych postanowień w zakresie ochrony danych przez operatora jest także zagwarantowane umownie.
 2. b) Pliki logów serwera:
  gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego przeglądarka automatycznie przesyła informacje do naszego systemu. Następujące dane są gromadzone i przechowywane jako tak zwane „pliki logów serwera” u naszego dostawcy usług internetowych, który pracuje dla nas w ramach przetwarzania na zlecenie:
 • adres IP użytkownika
 • identyfikator przeglądarki (przede wszystkim typ i wersja przeglądarki, stosowane wtyczki),
 • system operacyjny użytkownika,
 • system operacyjny użytkownika,
 • data i godzina dostępu,
 • adres strony internetowej, z której użytkownik trafił na aktualną stronę poprzez kliknięcie na link („referrer URL”),
 • • strony internetowe, które zostały otwarte przez system poprzez naszą stronę.

Pliki logów są z reguły przechowywane bez przypisania do osoby użytkownika. Określone dane zawarte w plikach logów, w szczególności adres IP, mogą jednak umożliwiać przypisanie do użytkownika. Takie przypisanie następuje jednak jedynie wówczas, gdy istnieje ku temu ustawowe zobowiązanie lub podstawa. W szczególności zastrzegamy sobie możliwość wglądu do dziennika danych w terminie późniejszym, jeżeli – w oparciu o konkretne dowody – zaistnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego korzystania z naszej strony internetowej.

Gromadzimy i przetwarzamy dane zawarte w plikach logów jedynie w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, ochrony przed atakami i komunikacji między naszym serwerem a urządzeniem użytkownika. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu podstawy prawnej, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zachodzi nasz interes w prezentowaniu naszej oferty w Internecie w bezpieczny i skuteczny sposób, korzystając w tym zakresie z usług wyspecjalizowanego usługodawcy.

Dane dostępowe są przechowywane tylko dopóki jest to dla nas niezbędne w celu realizacji przewidzianego celu lub jest nakazane ustawowo. Z reguły pliki logów są usuwane po 7 dniach. Jeżeli pliki logów są niezbędne w celu ścigania naruszenia przepisów prawnych lub bezprawnego korzystania z naszej strony internetowej, wówczas przechowywanie następuje tak długo, dopóki jest to niezbędne w celu ścigania.
Sprzeciw wobec gromadzenia plików logów serwera jest niemożliwy, jeżeli użytkownik chce korzystać z naszej strony internetowej.

 1. c) Dane logów u innych operatorów
  Ponadto dane logów są przechowywane przez innych operatorów, w szczególności przez Google i Wireminds. Więcej na ten temat podano w punkcie 12 i 13 niniejszej polityki prywatności.
 2. d) Szyfrowanie SSL i bezpieczeństwo danych:
  na naszej stronie internetowej stosujemy rozszerzony protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z maksymalnym poziomem szyfrowania. Dlatego transmisja danych między naszym serwerem a przeglądarką internetową użytkownika następuje w sposób szyfrowany. Z reguły stosowane jest szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego stosujemy technologię 128-bitową v3.

Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z http na https oraz po symbolu kłódki na pasku adresu. Jeżeli szyfrowanie SSL jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, częściowym lub całkowitym zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

 1. a) Informacje ogólne:
  nasza strona internetowa stosuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie zawierają charakterystyczny ciąg znaków (ID pliku cookie), który umożliwia identyfikację użytkownika odwiedzającego stronę. W szczególności mogą one przechowywać ustawienia oraz inne informacje. Pojedynczo mogą być przetwarzane w szczególności dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzone strony internetowe, wywoływane treści) i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP). Rozróżnia się pliki cookie, które są niezbędne pod względem technicznym, oraz takie, które nie są niezbędne. Dotyczy to w szczególności plików cookie podmiotów trzecich.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania indywidualnych danych osobowych za pomocą plików cookie, zależy od konkretnego pliku cookie. Podstawą przetwarzania danych za pomocą plików cookie niezbędnych z przyczyn technicznych jest nasz uzasadniony interes lub inne zobowiązania umowne. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest wyrażona zgoda. W sytuacjach, w których nie podajemy wyraźnie innego okresu przechowywania plików cookie, czas przechowywania wynosi nie więcej niż dwa lata.

 

 1. b) Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych:
  na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Za pomocą tych plików cookie przechowywane są określone ustawienia użytkownika odwiedzającego stronę, aby zapewnić prezentację na stronie internetowej, ponadto służą one do wypełniania formularza kontaktowego i listy zakładek. Dlatego stosowany przez nas plik cookie jest niezbędny dla zapewnienia pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO: zachodzi uzasadniony interes w prezentacji naszej oferty w Internecie oraz w możliwości nawiązania kontaktu; jest to możliwe wyłącznie przy użyciu plików cookie niezbędnych ze względów technicznych.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli jego podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes. W tym celu musi on odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli nie życzy sobie, aby dane były gromadzone, może w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki określić, że wszystkie lub wybrane pliki cookie mają być odrzucane lub pliki cookie mają zostać usunięte po zakończeniu sesji przeglądarki. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej konieczne jest jednak pozwolenie na stosowanie plików cookie niezbędnych ze względów technicznych. Korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, w szczególności formularza kontaktowego i listy zakładek, jest w takim przypadku niemożliwe. Pliki cookie są wtedy usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 

Sprzeciw wobec stosowania plików cookie, które służą pomiarowi zasięgu i celom reklamowym, można ponadto wyrazić poprzez sieciową inicjatywę reklamową (http://optout.networkadvertising.org) oraz (http://optout.networkadvertising.org) strony internetowe http://www.aboutads.info/choices (USA) lubhttp://www.youronlinechoices.com (UE).

 

 1. c) Pliki cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych:
  także inne stosowane przez nas usługi, w szczególności firm Google, korzystają z plików cookie, aby móc oferować te usługi. W przypadku poszczególnych usług informujemy także oddzielnie o stosowaniu plików cookie, patrz punkt 12 niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku wyrażona zgoda.

 

Pliki cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych, w tym zwłaszcza zewnętrznych dostawców, zapisujemy tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy na to zgodę. Aby wystąpić o tę zgodę, korzystamy z usługi wtyczki cookie Borlabs Cookie. W przypadku wyrażenia zgody zapisywany jest niezbędny z przyczyn technicznych plik cookie (borlabs-cookie), który zawiera zgody na pliki cookie. Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych. W borlabs-cookie zapisane są zgody wyrażone przez użytkownika podczas jego bytności na stronie internetowej. Jeśli użytkownik chce wycofać te zgody, musi usunąć plik cookie w swojej przeglądarce. Gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę internetową lub ją wczyta, zostanie ponownie zapytany o zgodę na pliki cookie.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Odwoływanie ustawień cookie”/]

Użytkownik może się z nami kontaktować drogą pocztową, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli użytkownik nawiązuje z nami kontakt drogą pocztową, wszystkie dane, jakie udostępni nam on w swoim piśmie, możemy gromadzić i przetwarzać, dotyczy to w szczególności jego imienia i nazwiska oraz adresu.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie, możemy gromadzić i przetwarzać jego numer telefonu, dane osobowe podane podczas rozmowy, jak imię i nazwisko i adres e-mail, termin przeprowadzenia rozmowy telefonicznej oraz pozostałe szczegóły dotyczące jego sprawy.
Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez faks, wówczas przetwarzamy w szczególności numer faksu, identyfikator nadawcy oraz dane podane w faksie.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez pocztę elektroniczną, wówczas przetwarzamy jego adres e-mail i dane przekazane przez niego w wiadomości e-mail.

Ponadto na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik może się z nami skontaktować. Po wypełnieniu tego formularza i jego wysłaniu zostaną nam przekazane dane, które użytkownik wpisał w odpowiednich polach na naszej stronie internetowej. Obowiązkowe jest podanie nazwiska, adresu e-mail i treści wiadomości. Ponadto zapisywany jest także adres IP komputera użytkownika oraz data i godzina wysłania formularza.

We wszystkich przypadkach celem przetwarzania jest korespondencja z użytkownikiem w ramach wykonania udzielonego nam zlecenia lub odpowiedź na zapytanie. Przetwarzanie danych w ramach nawiązania kontaktu następuje jedynie w celu skontaktowania się z użytkownikiem i obsługi jego zapytania. Jeżeli wiadomość użytkownika jest związana ze zleceniem, którego nam udzielił lub którego chce udzielić, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO: wykorzystanie danych użytkownika w celu korespondencji jest niezbędne jako działanie przedumowne w celu zawarcia umowy lub w celu realizacji zobowiązań w ramach stosunku umownego i dlatego jest dozwolone. We wszystkich innych przypadkach zachodzi podstawa prawna według art. 6 ust. 1 lit. f RODO: zachodzi nasz interes w tym, aby udzielić odpowiedzi na zapytania, które otrzymujemy pocztą, faksem, telefonicznie lub od osób odwiedzających naszą stronę, oraz aby nawiązać z tymi osobami kontakt i pozostać w kontakcie, co następuje po dobrowolnym przekazaniu danych z własnej inicjatywy. Ponadto przyjmujemy, że użytkownik poprzez nawiązanie kontaktu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, a zatem podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to także tych danych, które użytkownik nam przekazuje i które nie są niezbędne w celu korespondencji z nim.

Dane użytkownika są przechowywane dopóki jest to konieczne, aby osiągnąć określony cel lub dopóki istnieje ustawowe zobowiązanie do przechowywania. Cel nawiązania kontaktu jest osiągnięty wówczas, gdy sprawa, z powodu której użytkownik nawiązał z nami kontakt, zostanie zakończona.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim następuje jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne pod względem technicznym w celu obsługi zapytania użytkownika. Wykraczające poza ten zakres przekazywanie danych podmiotom trzecim, w szczególności w celach reklamowych, nie ma miejsca.
Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może zawierać luki w zabezpieczeniach.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu, jeżeli jego dane są gromadzone na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Swój sprzeciw użytkownik może w każdej chwili przesłać do nas, na przykład pocztą elektroniczną na adres datenschutz@mentor.de.com. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, wówczas może on ją w każdej chwili odwołać.

Klientom i osobom zainteresowanym oferujemy subskrypcję newslettera, w którym regularnie informujemy pocztą elektroniczną o naszym przedsiębiorstwie oraz o oferowanych przez nas produktach i usługach. Aby móc subskrybować newsletter, należy podać swój adres e-mail. W ramach wysyłki newslettera przetwarzamy adres e-mail użytkownika oraz ewentualnie także inne informacje, jakie podał nam on z chwilą rejestracji (w szczególności imię i nazwisko, przedsiębiorstwo).
W celu wysyłki newslettera korzystamy z usług przedsiębiorstwa wysyłkowego Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy, które działa na nasze zlecenie. Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych jest zagwarantowane umownie. Firma Sendinblue nie może sprzedawać danych użytkowników ani wykorzystywać ich do celów innych niż wysyłka newsletterów. Sendinblue to certyfikowany niemiecki usługodawca, spełniający wymogi RODO oraz federalnej ustawy o ochronie danych. Więcej informacji podano tutaj: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go.

Wysyłamy newsletter jedynie wówczas, gdy użytkownik wyraził zgodę na odpowiednie wykorzystanie jego danych osobowych do celów reklamowych. W celu zapewnienia wysyłki newslettera na podstawie zgody użytkownika stosujemy tak zwaną procedurę double opt-in. W ramach tej procedury potencjalni odbiorcy są umieszczani na liście mailingowej. Następnie poprzez e-mail potwierdzający użytkownik uzyskuje możliwość potwierdzenia zgłoszenia w sposób bezpieczny pod kątem prawnym. Dopiero po odesłaniu potwierdzenia adres zostaje aktywowany na liście mailingowej. Zgłoszenia do subskrypcji newslettera są protokołowane, co umożliwia nam udowodnienie, że proces rejestracji nastąpił zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie daty i godziny dokonania zgłoszenia oraz potwierdzenia, jak również adresu IP. Protokołowane są także zmiany dotyczące danych użytkownika przechowywanych przez przedsiębiorstwo wysyłkowe.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika w celu wysyłki newslettera stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgodę udzieloną na przechowywanie danych, adresu e-mail, a także ich wykorzystanie w celu wysyłki newslettera można w każdej chwili odwołać poprzez link „Rezygnuj” w newsletterze. Podstawę prawną protokołowania procedury rezygnacji stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO: zachodzi nasz interes w skutecznej i chronionej przed nadużyciami wysyłce informacji o naszym przedsiębiorstwie i naszych produktach.

Dane związane z zapisaniem do newslettera przechowujemy przez dwa do trzech lat, aby móc udowodnić wyrażenie zgody oraz odrzucić ewentualne dochodzone wobec nas roszczenia prawne. Podstawę prawną przechowywania danych w tym zakresie stanowi w szczególności art. 6 ust. 1 lit c RODO. Po odwołaniu zgody przez użytkownika przetwarzanie danych do innych celów nie następuje.

Prezentujemy nasze przedsiębiorstwo w serwisach społecznościowych Xing (xing.com) i LinkedIn (linkedin.com), aby przedstawić się zarejestrowanym użytkownikom i nawiązać z nimi kontakt.

Xing jest usługą firmy XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.
Linkedin jest usługą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Jeżeli użytkownik jest członkiem któregoś z tych serwisów, Xing lub LinkedIn może przypisać wywołanie naszej witryny do jego profilu. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się przed odwiedzeniem naszej witryny.

Serwisy społecznościowe przetwarzają dane użytkowników zgodnie z własną polityką prywatności, dostępną tutaj:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung,
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

Dane udostępniane nam przez użytkownika w serwisie Xing lub LinkedIn przetwarzamy jedynie w celu komunikacji z użytkownikiem oraz informowania go o naszej ofercie. W tym celu przetwarzamy jedynie dane, które użytkownik sam opublikował w serwisie Xing lub LinkedIn.

Korzystając z Xing i/lub LinkedIn, użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez danego operatora serwisu społecznościowego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zatem zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto z naszego punktu widzenia zachodzi interes w tym, aby w sposób skuteczny informować naszych istniejących i potencjalnych klientów o naszej ofercie; ten interes jest nadrzędny wobec interesu użytkownika w nieprzetwarzaniu jego danych także dlatego, iż korzystanie przez użytkownika z serwisów społecznościowych następuje dobrowolnie. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika przez nas stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych przez operatora danego serwisu społecznościowego. Istnieje możliwość dokonania odpowiednich ustawień na następujących stronach:

https://www.xing.com/settings/privacy,
https://www.linkedin.com/psettings/privacy.

Użytkownik może samodzielnie dochodzić swoich praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych od operatora danego serwisu społecznościowego, gdyż dysponuje on wszystkimi informacjami na temat przetwarzania swoich danych. Na życzenie możemy udzielić przy tym pomocy.

 1. a) Informacje ogólne:
  na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”. Google jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W ramach korzystania z tych usług Google gromadzi i przetwarza dane osobowe. Istnieje przy tym możliwość, że firma Google przekazuje te informacje także na serwery w USA. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, jak USA, jest dozwolone, jeżeli zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony. W USA ochrona taka jest zapewniona na podstawie porozumienia Privacy Shield, jeżeli odbiorca danych posiada certyfikat na podstawie tego porozumienia. Firma Google posiada certyfikat Privacy Shield, dlatego przekazywanie danych do USA w przypadku firmy Google jest dozwolone.

Nasza firma nie ma bezpośredniego wpływu na to, jakie dane Google gromadzi i przetwarza. O ile mamy taką możliwość, stosujemy ustawienia umożliwiające ochronę danych w ramach korzystania z usług Google. Według informacji firmy Google mogą być przetwarzane między innymi następujące dane: jednoznaczne numery aplikacji, pliki cookie i podobne technologie, dane protokołów (w szczególności adres IP), informacje dotyczące lokalizacji. Aby móc realizować wymienione poniżej usługi, firma Google stosuje pliki cookie, które mogą przekazywać dane osobowe do Google.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, firma Google może w zależności od ustawień konta użytkownika dodawać przetwarzane informacje do jego konta i traktować je jako dane osobowe, por. w szczególności  https://www.google.de/policies/privacy/partners. Użytkownik może zablokować bezpośrednie dodawanie tych danych poprzez wylogowanie się ze swojego konta Google lub dokonanie odpowiednich ustawień na koncie Google.
Więcej informacji podano w polityce prywatności Google, dostępnej tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/. Więcej informacji podano w polityce prywatności Google, dostępnej tutaj: https://privacy.google.com/take-control.html. Ponadto użytkownik może zmienić swoje ustawienia plików cookie, patrz punkt 8.

 1. b) Google Analytics:
  niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej tworzone jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google, a pliki logów serwera są przekazywane do firmy Google. Ponadto Google stosuje odpowiednie pliki cookie w urządzeniu użytkownika, które gromadzą i przekazują do Google takie informacje jak typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, referrer-URL (odwiedzana wcześniej strona), nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz godzina zapytania serwera.

Zasadniczo dane te są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Ponadto na tej stronie internetowej rozszerzyliśmy usługę Google Analytics o kod „anonymizeIP”. Gwarantuje to anonimizację adresu IP użytkownika, w wyniku czego dane są gromadzone anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ten sposób stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach analizy korzystania z naszej strony internetowej mamy możliwość ukierunkowanego reagowania na sytuację na rynku oraz umieszczania i dostosowania naszych ofert w możliwie najlepszy sposób dla zainteresowanych użytkowników. Dzięki temu możemy opracować atrakcyjniejszą ofertę i reklamować nasze przedsiębiorstwo. Ponadto zachodzi uzasadniony interes Google w gromadzeniu danych (osobowych) w celu optymalizacji własnych usług.

Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie (patrz punkt 8); zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez plik cookie dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Oprócz dodatku do przeglądarki gromadzenie danych przez Google Analytics (zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych) można również uniemożliwić, klikając ten link dezaktywowania Google Analytics. Zostanie wówczas pobrany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyty na tej stronie internetowej. Plik cookie opt-out jest aktywny wyłącznie w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej. Jest on zapisywany w urządzeniu użytkownika. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie pobrać plik cookie opt-out. Ponadto wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy danych z plików cookie DoubleClick oraz AdWords w celach statystycznych. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może dezaktywować tę funkcję w ustawieniach reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

 1. c) Google Adwords i Google DoubleClick:
  korzystamy z procedury marketingu internetowego Google AdWords, aby umieszczać ogłoszenia w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, filmach wideo, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy mogą być nimi zainteresowani. Pozwala nam to wyświetlać ogłoszenia z naszą ofertą w sposób bardziej spersonalizowany oraz tym użytkownikom, którzy mogą być zainteresowani naszą ofertą. W związku z tym stosujemy także usługi Doubleclick by Google.
  Ta strona internetowa korzysta z funkcji śledzenia konwersji związanej z Google AdWords w celu analizy efektywności stosowanej reklamy. W ramach korzystania z tej funkcji otrzymujemy indywidualny „plik cookie konwersji”. Jeżeli użytkownik kliknie ogłoszenie Google, wówczas w jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie, który umożliwia analizę sposobu korzystania przez niego z odwiedzanych stron internetowych. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są zazwyczaj przesyłane do serwera firmy Google w USA, gdzie są przechowywane. Adres IP jest skracany przez Google o trzy ostatnie znaki, w związku z czym jednoznaczne przypisanie adresu IP jest niemożliwe. Pliki cookie tracą swoją ważność po upływie 30 dni. Jeżeli użytkownik odwiedzi naszą stronę, a plik cookie będzie jeszcze aktywny, my oraz Google możemy zarejestrować fakt, że ktoś kliknął na nasze ogłoszenie. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie, co umożliwia śledzenie klientów AdWords poprzez strony internetowe. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie służą firmie Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. My otrzymujemy jedynie anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych danych, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkowników.

Stosujemy także usługi remarketingu firmy Google oraz DoubleClick by Google. Dzięki tej technologii użytkownicy, którzy już kiedyś odwiedzili naszą stronę internetową i byli zainteresowani naszą ofertą, zobaczą spersonifikowaną reklamę na stronach sieci partnerskiej Google. W tym celu bezpośrednio po wywołaniu naszej strony oraz innych stron internetowych, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, Google realizuje kod umożliwiający zintegrowanie ze stroną internetową tak zwanych tagów (re)marketingu, za pomocą których w urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie mogą być także stosowane porównywalne technologie). W takim pliku jest odnotowane, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, a także pozostałe informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron, z których nastąpiło przekierowanie, czasu wyświetlania danej strony, jak również inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

Jeżeli Google w ramach sieci reklamowej Google rejestruje adresy IP użytkowników, są one skracane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub EOG, a tylko w wyjątkowych przypadkach są przesyłane do serwerów Google w USA i tam skracane. Dane użytkowników są przetwarzane w ramach sieci reklamowej Google w formie pseudonimizowanej. W związku z tym Google nie przechowuje ani nie przetwarza np. imienia i nazwiska lub adresu e-mail, lecz ważne dane na podstawie plików cookie w ramach pseudonimizowanych profili użytkowników. Dlatego Google nie kontroluje ani nie wyświetla reklam konkretnej osobie, którą można zidentyfikować, lecz posiadaczowi pliku cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Zasady te nie obowiązują, jeżeli użytkownik udzielił Google wyraźnej zgody na przetwarzanie danych bez użycia pseudonimów. Zgromadzone informacje dotyczące użytkowników są przekazywane firmie Google i przechowywane na serwerach Google, także USA. Powyższe informacje mogą również być łączone przez firmę Google z tego rodzaju informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą być tam wyświetlane reklamy odpowiednio dostosowane do jego potencjalnych zainteresowań, określonych na podstawie jego profilu użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ten sposób stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach analizy skuteczności poszczególnych ofert mamy możliwość ukierunkowanego reagowania na sytuację na rynku oraz umieszczania i dostosowania naszych ofert w możliwie najlepszy sposób dla zainteresowanych użytkowników. Dzięki temu możemy opracować atrakcyjniejszą ofertę i reklamować nasze przedsiębiorstwo. Ponadto zachodzi uzasadniony interes Google w gromadzeniu danych (osobowych) w celu optymalizacji własnych usług.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu. Siehe dazu insbesondere die Datenschutzerklärung von Google:  https://www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik może także dezaktywować ustawienia spersonalizowanej reklamy pod adresem https://adssettings.google.com/. Dodatkowo użytkownik może zmienić zasady stosowania plików cookie podmiotów trzecich jak np. Google w ustawieniach plików cookie, patrz punkt 8.

 1. d) YouTube:
  na naszej stronie internetowej stosujemy YouTube, aby prezentować nasze przedsiębiorstwo i nasze produkty także w filmach wideo. Chodzi tutaj o serwis wideo należący do firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”. Google jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwis YouTube jest objęty certyfikatem EU-US Privacy Shield przez Google LLC, w związku z czym przekazywanie danych jest dozwolone (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), gdy przetwarzanie odbywa się w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie odbywa się w formie osadzenia klipów wideo z YouTube na naszej stronie internetowej. Wywołanie takiego klipu wideo powoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia między użytkownikiem a serwerami Google. Połączenie to jest niezbędne, aby móc wyświetlić dany film na naszej stronie internetowej w przeglądarce użytkownika. W ramach tego połączenia YouTube rejestruje i przetwarza co najmniej adres IP użytkownika, datę i godzinę wizyty oraz odwiedzoną przez użytkownika stronę internetową. Ponadto tworzone jest połączenie z siecią reklamową „DoubleClick” Google.

W ramach korzystania ze strony internetowej Google przetwarza dane dotyczące korzystania i komunikacji osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie danych osobowych służy prezentowaniu oferty na naszej stronie internetowej w sposób odpowiedni i aktualny. Podstawę prawną stanowi zgoda udzielona za pośrednictwem usługi Borlabs (patrz punkt 8: Pliki cookie). Nasz uzasadniony interes zachodzi w poprawie jakości naszej witryny internetowej.

Stosujemy YouTube w połączeniu z funkcją „rozszerzony tryb ochrony danych”, aby móc wyświetlać użytkownikom filmy wideo. Zgodnie z informacją YouTube funkcja „rozszerzony tryb ochrony danych” sprawia, że wymienione poniżej dokładniej dane są przekazywane do serwera YouTube jedynie wówczas, gdy użytkownik rzeczywiście uruchomi film wideo. Bez „rozszerzonej ochrony danych” połączenie z serwerem YouTube w USA tworzone jest po wywołaniu przez użytkownika naszej strony internetowej, na której umieszczony jest film YouTube.

Jeżeli użytkownik jest równocześnie zalogowany w serwisie YouTube, wówczas YouTube przypisuje informacje o połączeniu do jego konta YouTube. Aby temu zapobiec, użytkownik musi wylogować się z YouTube przed wizytą na naszej stronie albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności oraz analizy sposobu korzystania ze strony YouTube zapisuje pliki cookie poprzez przeglądarkę internetową użytkownika na jego urządzeniu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych, ma on możliwość zablokowania zapisywania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat podano powyżej w dziale „Pliki cookie”.

 1. e) ReCaptcha:
  na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie ReCaptcha firmy Google, aby zapobiec nieprawidłowemu wykorzystaniu naszego formularza kontaktowego. Dzięki temu możemy odróżnić, czy z formularza korzysta osoba fizyczna, czy jest on nieprawidłowo używany przez przetwarzanie maszynowe lub zautomatyzowane. W ramach korzystania z tego narzędzia do firmy Google przekazywany jest adres e-mail użytkownika oraz ew. inne dane, w szczególności dotyczące przeglądarki użytkownika oraz korzystania przez niego ze strony internetowej. Ponadto narzędzie ReCaptcha stosuje pliki cookie umożliwiające rozpoznanie użytkownika przy ponownej wizycie. Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Google: Siehe dazu insbesondere die Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Stosowanie tego narzędzia następuje zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO: zachodzi nasz interes w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych serwerów i systemów informatycznych oraz ochrony przed atakami.

Na naszej stronie internetowej publikujemy oferty pracy, na które użytkownicy mogą zgłaszać swoje kandydatury. Użytkownicy mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne poprzez ich przesłanie, także pocztą elektroniczną. W tym zakresie obowiązują zasady opisane w punkcie 9 niniejszej polityki prywatności. W ramach procesu rekrutacji przetwarzamy te dane, które użytkownicy podali nam w swoich zgłoszeniach aplikacyjnych oraz tylko w celu obsadzenia miejsc pracy w naszym przedsiębiorstwie.

Przetwarzanie danych w ramach procesu rekrutacji opiera się na dobrowolnym przekazaniu nam danych przez użytkownika w celu aplikacji na stanowisko, dlatego przyjmujemy, iż użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dlatego podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przede wszystkim zgoda użytkownika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto przetwarzanie danych następuje pod kątem pracy w naszym przedsiębiorstwie; w związku z tym należy je traktować jako działanie przedumowne, dlatego podstawę prawną dla przetwarzania stanowi także art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przy wyborze kandydatów nie stosujemy procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji według art. 22 RODO.

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji usuwamy dane użytkowników, jeżeli użytkownik nie wyrazi jednoznacznie zgody na umieszczenie swoich danych w puli kandydatów i przechowywanie ich w tym celu.

Także w sytuacji, gdy użytkownik odwoła swoją zgodę, całkowite usunięcie danych jest możliwe jedynie wówczas, gdy wycofa on swoją kandydaturę, gdyż nie możemy przetwarzać kandydatury użytkownika bez przetwarzania jego danych.

W ramach stosunków handlowych z nami gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ew. adres e-mail i numer konta (w ramach przelewów). Zasadniczo przetwarzamy te dane w celu realizacji zlecenia między nami lub między nami a przedsiębiorstwem, dla którego pracuje osoba, której dane dotyczą, w celu rozliczenia naszej działalności zgodnie z porozumieniem, a także w celu oceny roszczeń, które mogą wynikać z umowy, oraz ich ewentualnego spełnienia. Ponadto jesteśmy zobowiązani ustawowo do przechowywania określonych dokumentów związanych z umową włącznie z zawartymi w nich danymi także po zrealizowaniu umowy. Zasadniczo przekazujemy dane użytkowników podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne dla podanych celów lub gdy jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia. Przekazanie danych zawsze następuje tylko w niezbędnym zakresie.

Jeżeli otrzymaliśmy dane użytkownika od podmiotów trzecich, w szczególności od wynajmującego lub od administracji budynku, przyjmujemy, że przekazanie nam danych jest objęte odpowiednim stosunkiem prawnym lub zgodą użytkownika. W takim przypadku przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne, aby móc zrealizować umowę z danym podmiotem trzecim.

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi z reguły art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy między nami. Ponadto jesteśmy objęci zobowiązaniem ustawowym do przechowywania faktur i innych dokumentów, a zatem w tym zakresie podstawę przechowywania danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zasadniczo przechowujemy dane związane z umową pod kątem potencjalnych roszczeń z tytułu umowy przez okres 3 lat od zrealizowania wszystkich wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy. Z przyczyn wynikających z prawa handlowego musimy przechowywać naszą korespondencję przez okres 6 lat, z przyczyn wynikających z prawa podatkowego faktury musimy przechowywać przez okres 10 lat. Dotyczy to także danych zwartych w tych dokumentach.

Jeżeli na naszej stronie umieszczamy linki do innych stron, oznacza to, iż uprzednio starannie sprawdziliśmy odpowiednie strony. Mimo to nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie postanowień w zakresie ochrony danych oraz innych postanowień prawnych przez operatorów stron internetowych, do których odsyłamy poprzez linki. Dlatego prosimy użytkowników o samodzielne sprawdzenie polityki prywatności tych stron.

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca, a jej aktualny stan to lipiec 2020.

W związku z rozwojem naszej strony internetowej lub wprowadzaniem zmienionych wytycznych ustawowych lub urzędowych może okazać się niezbędne dokonanie zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna polityka prywatności jest w każdej chwili dostępna na naszej stronie internetowej.

Nasze ogólne warunki handlowe można przeczytać tutaj w języku angielskim lub języku niemieckim.