Certyfikaty

Managementsysteme - Material Compliance

Mentor

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bazując na naszych systemach zarządzania jakością, rozszerzyliśmy z biegiem lat nasz system zarządzania o różne istotne aspekty. Nasz system zarządzania, zależnie od certyfikatów danej lokalizacji, może obecnie spełniać wymagania standardów ISO 9001, IATF 16949, TISAX® oraz ISO 14001, normy MENTOR oraz innych wytycznych klientów lub branżowych. Wszystkie obszary poddawane są regularnie audytom wewnętrznym i zewnętrznym. Każdy system zarządzania opisany jest szczegółowo w podręcznikach i obowiązuje wszystkich naszych pracowników. W ten sposób systemy zarządzania tworzą warunki, aby produkty i procesy spełniały wymagania określone w specyfikacjach, opisach produktów i uzgodnieniach z dostawcami, a także wszystkie wymogi prawne.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Termin „precyzja” jest częścią nazwy naszego przedsiębiorstwa i daje wyraz naszej filozofii działania, w której od początku najważniejsza była jakość produktów i procesów. Dlatego już 25 lat temu wystąpiliśmy o certyfikat zgodności naszego systemu zarządzania jakością z międzynarodowym standardem ISO 9001 i przyjęliśmy tę uznaną na całym świecie metodę skutecznego zarządzania jakością. W ten sposób kompetencje i zakresy odpowiedzialności zostały w instrukcjach procesów i postępowania uregulowane i udokumentowane w sposób wiążący i przejrzysty, podobnie jak struktury i procedury. Certyfikatem zgodności z ISO 9001 może się pochwalić nie tylko nasza siedziba w Erkrath, ale także zakłady produkcyjne w Pforzheim (Weidmann), Polsce i Tunezji. Ponadto lokalizacja w Erkrath posiada certyfikat zgodności z IATF 16949, systemem zarządzania jakością przemysłu motoryzacyjnego.

ISO 9001

ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

ISO 14001:2015

Na mocy certyfikatu ISO 14001, uznanego na całym świecie i stosowanego standardu systemów zarządzania środowiskowe spełniamy wymagania dotyczące profesjonalnego i trzymającego się zasad procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowe. Naszym celem jest identyfikacja aspektów środowiskowych naszego przedsiębiorstwa, sterowanie nimi i monitorowanie ich w celu wywiązywania się z obowiązków nakładanych przez prawo oraz innych oraz stałe ulepszanie naszych działań w kontekście ich wpływu na środowisko. Nasza siedziba główna w Erkrath oraz zakłady produkcyjne w Jelczu-Laskowicach, Polska i Zeramdine, Tunezja posiadają certyfikat ISO 14001.

ISO 14001

ISO 14001

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Certyfikacja TISAX® w MENTOR

Dla spółki Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG (MENTOR) poufność, dostępność i integralność informacji (danych) ma bardzo duże znaczenie w relacjach klient–dostawca. Podjęliśmy szereg działań różnego rodzaju mających na celu ochronę informacji. Dlatego kierujemy się katalogiem wymagań bezpieczeństwa informacji stowarzyszenia Verband der Automobilindustrie (VDA ISA). W celu spełnienia wymagań standardu TISAX® (poziom oceny AL3) nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji został należycie zweryfikowany przez akredytowanego audytora. TISAX® jest akronimem od Trusted Information Security Assessment Exchange.

Zakres tej oceny obejmuje siedzibę główną grupy MENTOR w 40699 Erkrath, Niemcy. Zakres obowiązywania obejmuje bezpieczeństwo informacji o bardzo wysokim wymogu bezpieczeństwa wraz z ochroną prototypów. Stowarzyszenie ENX Association wraz z TISAX® wspiera na zlecenie VDA ogólną akceptację oceny bezpieczeństwa informacji (Information Security Assessment) w branży motoryzacyjnej. Wyniki TISAX® i TISAX® nie są przeznaczone dla ogółu. Wynik jest dostępny wyłącznie w portalu ENX: https://enx.com/tisax.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ROHS

Dyrektywa RoHS (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment) opisuje ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywa ta dotyczy tylko zastosowań w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produkty używane do innych celów jej nie podlegają.

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ ROHS

MENTOR oświadcza niniejszym, że wszystkie oferowane i sprzedawane produkty MENTOR wytworzone zostały zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS) oraz jej rozszerzeniem 2015/863/UE (poprawka do załącznika II dyrektywy 2011/65/UE)

Dyrektywa RoHS reguluje ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych, aby zawartość w nich następujących pierwiastków i związków nie przekraczała podanego limitu w jednorodnym materiale:

  • Ołów
  • Rtęć
  • Kadm
  • Chrom sześciowartościowy (Cr VI)
  • Polibromowane środki ogniochronne (PBB, PBDE)
  • Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
  • Ftalan benzylu-butylu (BBP)
  • Ftalan dibutylu (DBP)
  • Ftalan diizobutylu (DIBP)

OŚWIADCZENIE

MENTOR_Icon_RoHS_4_72dpi_001

Niniejsze oświadczenie wydane zostało w dobrej wierze i na podstawie informacji otrzymanych przez firmę MENTOR od producentów i dostawców.

MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG

DEKLARACJA REACH

DEKLARACJA MENTOR ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ REACH (REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION OF CHEMICALS)

Regularnie otrzymujemy zapytania dotyczące wykonywania działań, które w rozmaitych interpretacjach i znaczeniach ujęte są w dyrektywie REACH. Zależnie od oceny klienta składającego zapytania domaga się on bardziej lub mniej zobowiązującego zeznania dotyczącego działania, w tym także dla własnego bezpieczeństwa. Nasze stanowisko wobec działań wymaganych w dyrektywie REACH lub niezbędnych środków jest następujące:

1
Producenci substancji, importerzy substancji w postaci własnej lub substancji w mieszaninie na terenie Wspólnoty Europejskiej (WE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) od 1 czerwca 2008 r. muszą substancje te rejestrować w Europejskiej Agencji Chemikaliów, jeśli wytwarzane lub importowane są one w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie są to substancje, które są wyłączone z obowiązku rejestracji. Tak zwane „substancje phase-in”, czyli substancje wyszczególnione w wykazie starych substancji EINECS, mogą być wstępnie rejestrowane w okresie od 1 czerwca 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. Substancje wstępnie zarejestrowane będą musiały zostać zarejestrowane dopiero w późniejszym terminie, zależnie od wielkości produkcji/importu.
2
Dostawcy substancji i mieszanin muszą dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki (art. 31) lub informacje dotyczące bezpieczeństwa (art. 32). W określonych przypadkach do karty charakterystyki dołączony jest załącznik z odnośnymi scenariuszami narażenia („rozszerzona karta charakterystyki”).
3
Producenci i importerzy wyrobów, w których zawartość substancji z tak zwanej „listy kandydatów” przekracza 0,1% w masie wyrobu, muszą przekazać profesjonalnym odbiorcom i użytkownikom na żądanie dostateczne informacje o bezpiecznym stosowaniu wyrobu, w tym co najmniej nazwę substancji. Jeśli zawartość substancji przekracza 1 tonę rocznie we wszystkich tych wyrobach, musi zostać dokonane zgłoszenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), jednak najwcześniej od 1 czerwca 2011 r.
4
Użytkownicy chemikaliów (substancji i mieszanin), tak zwani „dalsi użytkownicy”, muszą od 1 czerwca 2008 r. spełniać dodatkowe obowiązki, jednak dopiero po otrzymaniu rozszerzonej karty charakterystyki. Dalsi użytkownicy mogą przedstawić informacje przydatne do rejestracji, jako pomoc dla producentów substancji oraz importerów substancji i mieszanin.

OŚWIADCZENIE

MENTOR_Icon_REACH_4_72dpi_001

Kupują Państwo od nas wyłącznie produkty niechemiczne (wyroby). Ponadto z kupionych przez Państwa wyrobów w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania nie powinny być wydzielane żadne substancje.

Lista kandydatów jest na bieżąco uzupełniana o budzące obawy substancje przez jednostkę odpowiedzialną, ECHA (European Chemicals Agency). Bieżący stan listy kandydatów SVHC badamy na podstawie informacji otrzymywanych od dostawców. Gdyby okazało się, że nasze produkty zawierają substancje SVHC, będziemy informować klientów o kwestionowanej substancji.

MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG

ZGODNOŚĆ WE

Oznaczenie CE zostało zaprojektowane przede wszystkim w celu zapewnienia użytkownikom końcowym bezpieczeństwa użytkowania produktów w 30 państwach członkowskich obejmujących Europejski Obszar Gospodarczy włącznie z WE. Produkty, które – ze względu na rodzaj lub właściwości – podlegają jednej lub większej liczbie dyrektyw UE, muszą być opatrzone oznaczeniem CE, zanim wprowadzone zostaną po raz pierwszy do obrotu lub włączone do eksploatacji. Muszą być uwzględnione wszystkie dyrektywy, których zastosowanie jest wymagane. Oznaczenie CE jest przy tym racjonalne lub koniecznie tylko w przypadku tych produktów, do których ze względu na ich rodzaj lub właściwość można zastosować co najmniej jedną odnośną dyrektywę UE, normę lub przepis.

OŚWIADCZENIE

Produktami MENTOR są wyłącznie podzespoły, które montowane są w produktach przez naszych klientów. W związku z tym nie zaliczają się one do żadnej z grup produktów, w przypadku których oznaczenie CE byłoby konieczne, dozwolone lub pomocne. Oznacza to, że zgodność WE produktów MENTOR nie ma znaczenia.

MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG

MINERAŁY KONFLIKTU

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MINERAŁÓW KONFLIKTU

W nawiązaniu do sekcji 1502 Dodd Frank Act oraz wytycznych OECD dotyczących zachowania obowiązku staranności. Podpisane przez nasz zarząd oświadczenie (patrz pliki do pobrania) jest ostateczne; nie będziemy udzielali dalszych indywidualnych potwierdzeń w jakiejkolwiek formie, w tym np. EICC, GeSi i cfsi.
 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

POZOSTAŁE

Produkty MENTOR dostępne są również z klasyfikacją VDE i atestem CCC.